Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa :

 

Základná škola s MŠ

Ul. 1. mája č. 3

900 84 Báhoň

 

v zastúpení: Ing.Ľubomír Macháček, riaditeľ školy

 

IČO: 31816908

 

DIČ: 2021667813

 

       Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na svojom webovom sídle. V zmysle zákona o VO sa zverejňujú informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení :

 • podľa finančných limitov platných a účinných od 1. júla 2013 (§ 4 zákona o VO) 
 • zákazky, ktoré nie sú nadlimitné ani podlimitné podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

      

       V zmysle zákona o VO verejný obstarávateľ zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o VO s cenami vyššími ako 1000.- €.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria