Informácie Verejné obstarávanie Novinky Vzdelávací program 2% dane z príjmu Štatistika Kontakt Prihlásenie
Navigácia

Školský VP

Školský VP

 

 

Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou Báhoň

 

pre základnú školu

 

   Výchovný a vzdelávací program:

    Stupeň vzdelania          ISCED 1, ISCED 2

    Dĺžka štúdia                primárne vzdelávanie – 4 roky

nižšie sekundárne vzdelávanie – 5 rokov

 

    Vyučovací jazyk         slovenský

    Študijná forma            denná

    Druh školy                  štátna

 

   Predkladateľ:

    Názov školy                Základná škola s materskou školou Báhoň

    Adresa                        Ulica 1. mája 3, 900 84 Báhoň

    IČO                             31816908

    Riaditeľ školy             Ing. Ľubomír Macháček

 

   Koordinátori pre tvorbu ŠkVP

    Mgr. Anna Brichtová – ISCED 1

   Mgr. Anna Olosová  – ISCED 2

 

   Ďalšie kontakty           tel. / fax:                033...       

 

   e-mail:                        info@zsbahon.edu.sk

   web:                            www.zsbahon.edupage.org

  

  Zriaďovateľ:

   Názov                         Obecný úrad Báhoň

   Adresa                       900 84 Báhoň, SNP č.65

   Kontakty                     Ing. Ivan Patoprstý, starosta

tel.:               03...             fax.:033/6455340

   Platnosť dokumentu    od 1.9.2009 do 31.8.2010

 

 

 

A. Všeobecná charakteristika školy

  

 


 

 1. História školy

 

Základná škola s materskou školou v Báhoni bola  otvorená v roku 1974 ako spádová škola pre obce Báhoň, Kaplna, Igram a žiaci z Čataja prestupovali do tejto školy na II. stupeň. Škola prechádzala rozličnými zmenami, novými koncepciami učenia, no vždy si zachovala vďaka prístupu pedagógov vysoký štandard. K tomu prispela aj rozmanitá ponuka záujmovej činnosti pre žiakov, rovnako mimoškolské športové aktivity, pretože škola disponuje od začiatku vlastnou telocvičňou. Úroveň školy podporila v hodnotiacich kritériách aj kvalitne fungujúca  školská jedáleň a školský klub.                                                                              

V súčasnosti je škola samostatný právny subjekt /rozpočtová organizácia/, ktorý ponúka výučbu cudzích jazykov- angličtiny a nemčiny, informatiky v rámci zvyšovania informačno-komunikačných zručností, vyučovanie v 12 odborných učebniach.       

 

 1. Veľkosť školy

 

            Základná škola s materskou školou je školou vidieckou typu. Jej súčasťou sú: materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň .Je to plno organizovaná základná škola so všetkými ročníkmi prvého i druhého stupňa. Sídli na Ulici 1. mája č. 3.  Má  v priemere nad 200 žiakov a 11 tried, z toho 5 tried na I. stupni a 6 tried na II. stupni. Tento počet žiakov dáva škole punc rodinnej atmosféry. V ŠK máme dve oddelenia s počtom od 50 do 60 detí. Spravidla sú v nich zaradení žiaci prvého stupňa a 5. ročníka.   V MŠ sú otvorené 3 oddelenia detí s počtom okolo 60 detí. V školskej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej i materskej školy. Pre všetky deti školy sa pripravuje desiata a pre deti materskej školy aj olovrant. Stravu poskytujeme aj cudzím stravníkom – dôchodcom

Kapacita školy nie je úplne využitá, pretože pôvodne bola plánovaná cca na 450 až 550 žiakov.

Škola i materská škola sú postavená v tichom prostredí, jednoducho prístupné  zo železničnej stanice, autobusová zastávka je priamo pred školou.

 

 1. Charakteristika žiakov

 

V škole si plnia povinnú školskú dochádzku žiaci z Báhoňa a Kaplne, potom k nám spravidla do 5. ročníka prechádzajú žiaci z málotriedky z Igramu. Žiakom z Kaplne a Igramu preplácame cestovné. Okrem týchto žiakov  pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky na I. a II. stupni našej školy aj žiaci z Čataja. Individuálnym prístupom k týmto žiakom sa snažíme uľahčiť ich začlenenie do kolektívu jednotlivých tried. Žiakov školy vedieme k tolerancii a snažíme sa podporovať osobnostný rast každého jednotlivca. V základnej škole máme viacročné skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou, s CVaPP a Špeciálnou psychologickou poradňou pri Špeciálnej základnej škole s MŠ v Pezinku a v Trnave. Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má vypracovaný individuálny vzdelávací program, na ktorom participujú triedni učitelia, vyučujúci jednotlivých predmetov, výchovná poradkyňa a špeciálna pedagogička. 

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

V základnej škole pracuje kolektív kvalitných a kvalifikovaných pedagógov.Počet učiteľov sa pohybuje v rozpätí od 19 do 22 podľa potreby v danom školskom roku. Všetci sú kvalifikovaní, niektoré predmety sa ale vyučujú neodborne, pretože zloženie zboru sa nie vždy podarí aprobačne poskladať podľa aktuálnych požiadaviek. Ťažisková odbornosť je však 100%. Vedenie školy má záujem, aby si pedagogickí zamestnanci zvyšovali  kvalifikáciu ďalším vzdelávaním, absolvovaním rôznych odborných školení, seminárov a kurzov. Dbáme na to, aby učitelia pri vyučovaní používali moderné učebné pomôcky, informačno-komunikačné technológie, volili nové inovatívne vyučovacie metódy a formy práce a podľa potreby volili individuálny prístup k žiakom. Učitelia v zborovni a vo vybraných učebniach majú k dispozícii výpočtovú techniku s prístupom na internet. Počet pedagogických zamestnancov sa optimálne pohybuje okolo 19 učiteľov, z tohto  počtu sú 2 vychovávateľky školského klubu.

Odbornú pedagogicko-psychologickú pomoc pre učiteľov a žiakov zabezpečujeme cestou  odborných pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní v Pezinku a výchovnej poradkyne školy. Preventívne programy z oblasti protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu zabezpečujeme na škole prostredníctvom koordinátorov a odborníkov z CPPPaP, príslušníkov PZ SR či koordinátora prevencie .

V školskom roku 2009/2010 tri učiteľky I. stupňa navštevujú rozširujúce vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, začínajúci učitelia absolvujú uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov a ostatní učitelia sa budú ďalej priebežne vzdelávať podľa ponuky vzdelávacích aktivít metodicko-pedagogických centier.

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

Žiakov do našej školy prijímame podľa miesta trvalého bydliska po vyplnení zadaného dotazníka v zmysle zákona. Prijatiu do 1. ročníka predchádza slávnostný zápis, na ktorý sú budúci prváci pozývaní cez masovokomunikačné prostriedky. Ostatných žiakov prijímame na základe požiadaviek rodičov, ktorí si prijatie vyžiadali po pohovore s riaditeľom školy a podľa didaktických požiadaviek na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v zmysle zákona

 

 1. Dlhodobé projekty

 

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do niektorých národných projektov a úspešne pracujú vo viacerých školských projektoch.  Z  úspešných projektov možno spomenúť projekty Infovek, Infovekáčik, Multimediálna čítanka, Škola podporujúca zdravie, Cesta k emocionálnej zrelosti, Modré z neba, Živá voda, Kyslé dažde, Ovečky, Hlasné čítanie, Európa v škole, Pátranie po predkoch, Európsky deň jazykov, Malý cestovateľ,.a pod..

Podarilo sa nám zrealizovať projekt Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice.

Najvýznamnejším úspechom je zapojenie našej školy do projektu Premena tradičnej školy na modernú v rámci operačného programu Vzdelávanie MŠ SR. Z tohto projektu sme získali ďalšie počítačové vybavenie školy.

 

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia môžu školu kedykoľvek navštíviť po vzájomnej dohode s vedením školy, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých predmetov, či  výchovnou poradkyňou v čase konzultačných hodín a triednych schôdzok rodičovského združenia. Rodičia sú tiež o živote a činnosti školy informovaní prostredníctvom násteniek pri vstupe do budovy školy, v chodbových priestoroch školy a na webovej stránke školy. Hodnotiacu správu o činnosti školy za školský rok je škola povinná vypracovať každý školský rok. Túto správu predkladáme  na prerokovanie a schválenie samosprávnemu orgánu v školstve, ktorým je Rada školy, ktorá bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej  činnosť sa riadi štatútom.

Rada školy, pracuje podľa svojho plánu práce pre školský rok a schádza sa 4x ročne. Po schválení zriaďovateľom školy túto správu zverejňujeme prostredníctvom webovej stránky školy.

V rámci školy pracuje veľmi kvalitne aj Výbor rodičovského združenia pri Základnej škole .  Členov tohto výboru delegujú rodičia žiakov z jednotlivých tried školy. Aj výbor rodičovského združenia pracuje podľa prijatého plánu práce na školský rok. Členovia výboru rodičovského združenia sa schádzajú podľa potreby, minimálne však 4x ročne.

Základná škola s materskou školou, Ulica 1. mája 3, Báhoň nadviazala spoluprácu :

 1. s pedagogicko-psychologickými poradňami v Pezinku. Cieľom spolupráce je:
 2. návštevy psychologičiek priamo v škole, pri vyučovacom procese s možnosťou diagnostikovania žiakov
 3. psychologické poradenstvo pre učiteľov, rodičov a žiakov školy
 4. s DSS v Báhoni. Cieľom spolupráce je :
 5. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí ku Dňu úcty k starším, Dňu matiek, Dňu nevidiacich a pod.
 6. Mestskou políciou v Modre a Pezinku
  • prednášky a besedy o prevencii kriminality, drogovej prevencii, dopravnej výchove
  • ukážky činnosti príslušníkov polície
  • pravidelné návštevy školy v čase vyučovania

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Škola má v jednej budove umiestnenú základnú školu, telocvičňu, ŠKD a ŠJ. V druhej budove sídli MŠ s troma oddeleniami. Stravu varíme vo vlastnej školskej kuchyni, v základnej škole máme výdajňu stravy a jedáleň. Technické a prevádzkové vybavenie školy je na dobrej úrovni. Pre žiakov a zamestnancov školy sa snažíme vytvárať príjemné prostredie pre prácu, ale aj na relaxáciu. K vybaveniu školy ako samozrejmosť dnes považujeme počítačovú učebňu s pripojením na internet, televízory, magnetofóny, videá, CD prehrávače, množstvo výukových programov, audio a video kaziet, dataprojektory, počítače vo vybraných učebniach a zborovni školy.

Súčasťou školy je telocvičňa dobre vybavená športovým náradím, ihrisko, kde sa realizujú hodiny telesnej výchovy žiakov školy, ale tieto priestory slúžia aj pre občiansku verejnosť.Školské ihrisko /aj telocvičňu/ by bolo potrebné modernizovať, je potrebné doň investovať finančné prostriedky, ktoré však nemáme, a preto chceme podať projekt na zrenovovanie  ihriska .

Ďalej má škole odborné učebne pre vyučovanie predmetov Pr, G, CH, F, VV, HV, TChV,CVK. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Vyučovanie na I. stupni základnej školy prebieha v kmeňových triedach, ktoré svojim materiálnym vybavením a výzdobou zodpovedajú veku mladších detí. Školský nábytok dokupujeme do tried postupne, v budúcnosti plánujeme takéto vybavenie pre všetkých žiakov.

Na druhom stupni máme tiež pre žiakov k dispozícii kmeňové triedy vybavené novým nábytkom vo všetkých triedach. Na odborné vyučovanie niektorých predmetov žiaci prechádzajú do odborných učební, tieto ešte nie sú všetky úplne zariadené novým nábytkom a vybavením.

Hygienické vybavenie na škole je na štandardnej úrovni. V prízemnej časti budovy školy sú situované šatne. Na každom poschodí sú sociálne zariadenia pre chlapcov, pre dievčatá a pre učiteľov. Perspektívne nás čaká dobudovanie dvoch nových hygienických zariadení. Pri telocvični sú umyvárne so sprchami. Priliehajúce priestory si žiadajú generálnu úpravu.

Technické podmienky školy nevyhovujú z hľadiska šetrenia energiami, nevyhovujúce sú okná, bolo by ich potrebné nahradiť plastovými, taktiež nevyhovuje stav strechy, ktorá preteká a neplní ani tepelnoizolačné požiadavky. K šetreniu finančnými prostriedkami by pomohlo aj celkové zateplenie školskej budovy. Z hľadiska bezpečnostného bude v najbližších rokoch potrebné riešiť celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie aj z dôvodu šetrenia elektrickou energiou, a to výmenou svietidiel za efektívnejšie. Perspektívne je potrebné riešiť zmenu v systéme šatňových priestorov efektívnejšou a bezpečnejšou technológiou. Nedostatkom školskej budovy sú chýbajúce skladové priestory.

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Pracovné prostredie školy je budované na základe partnerských vzťahov a prosociálneho správania. Škola je riadená na demokratických princípoch tak, aby prirodzenou cestou dochádzalo k naplňovaniu všetkých jej kompetencií.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.

 Žiaci jednotlivých tried si volia svojich zástupcov do Žiackeho parlamentu, ktorý sa pravidelne stretáva s riaditeľom školy a plánuje akcie pre žiakov priebežne počas školského roka.

Prostredníctvom webovej stránky školy a najmä jej fotoalbumu sú rodičia a žiaci informovaní o aktuálnom dianí na škole, úspechoch žiakov na súťažiach a predmetových olympiádach a pod.

Program školy je otvorený aj pre ďalšie mimoškolské aktivity žiakov. Podľa záujmu sa žiaci môžu prihlásiť do záujmových krúžkov, ktoré sú zamerané na podporu vyučovania niektorých predmetov, iné majú umelecké, či športové zameranie.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Pre zabezpečenie objektu školy a bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy sú vypracované presné a účinné opatrenia zodpovedajúce bezpečnostným predpisom. Tieto opatrenia sú podrobne uvedené v Prevádzkovom poriadku školy, vo Vnútornom poriadku školy a ďalších jej vnútorných smerniciach.

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie,

 poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru,

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia

Odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií a ďalšie úlohy z tejto oblasti sú na škole zabezpečované v zmysle platnej legislatívy.

 

  

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 

  

 1. Pedagogický princíp školy

 

 • Naša škola je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
 • Naším cieľom  je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný. Bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu.
 • Prostredníctvom projektovej činnosti a zážitkového učenia si žiaci osvoja princípy tímovej spolupráce a postupne vybudujú vzťah k prírode, k životnému prostrediu aj vlastnému regiónu.
 • Zabezpečíme žiakom kvalitnú prípravu v oblasti v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy a so zreteľom na schopnosti jednotlivých žiakov.
 • Žiakom so špecifickými poruchami učenia vyučujúci s odbornou pomocou špeciálneho pedagóga vypracujú  individuálny výchovno – vzdelávací program.

 

Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

 

Ďalšie ciele:

 • posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
 • podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka,
 • skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami
 • zaviesť nové formy a metódy práce
  1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Naša základná škola poskytuje deťom a žiakom predprimárne vzdelanie - ISCED 0, primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED - 2.

Zameranie základnej školy vychádza zo silných stránok školy a z viac rokov uplatňovanej koncepcie školy.

V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom.

Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme vytvorili

v 1. a 2. ročníku ZŠ dve školské zamerania:

A. posilnenie vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

B. posilnenie vzdelávacej oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme v 5. a 6. ročníku vytvorili tri školské zamerania:

A. posilnenie vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

B. posilnenie vzdelávacej oblasti ČLOVEK A PRÍRODA

C. posilnenie vzdelávacej oblasti ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

D. posilnenie vzdelávacej oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA

 

Stupeň vzdelania

ISCED 1, ISCED 2

 

3. Profil absolventa

- profil absolventa primárneho vzdelávania

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 1. sociálne komunikačné kompetencie

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu

stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty

a vyjadriť svoj názor,

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

-rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

-na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,

-chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

-v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných  situácií,

 1. kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

-používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré

smerujú k systematizácii poznatkov,

 

 c) kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných technológií

-vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

-ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- vie používať rôzne vyučovacie programy,

- získal základy algoritmického myslenia,

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 

d) kompetencia učiť sa učiť

 - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových

postupov,

-uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

-vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení

a v iných činnostiach,

-uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

e) kompetencia riešiť problémy

-vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

-pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo

nových problémoch,

-pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým

a spolupracujúcim) spôsobom,

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie

  -má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

-uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

-uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym

trávením voľného času

-dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

-uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

-má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri

spoločnej práci,

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na

úrovni primárneho vzdelávania),

-uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový

postoj,

-ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

-pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

-správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

-má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa vie správne vyjadrovať verbálne, písomne i graficky, využívať IKT v praktickej činnosti, pri riešení problémových úloh, pri zvládaní zmien vo svojom živote, pri celoživotnom vzdelávaní. Vie používať štátny jazyk, dorozumieť sa ústne i písomne v jednom cudzom jazyku, osvojil si základné komunikačné zručnosti v  druhom cudzom jazyku. Vie využiť získané vedomosti a zručnosti v praktických činnostiach.

 

Má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

 1. sociálne a komunikačné kompetencie

- aktívne počúva, vie vyjadriť a obhájiť  svoj názor

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi v jeho okolí

 • v jednom cudzom jazyku dokáže na primeranej úrovni komunikovať, vie konverzovať v bežných životných situáciách, dorozumieť sa, má dostatočnú slovnú zásobu; v druhom cudzom jazyku rozumie hovorenému textu, vie komunikovať v bežných situáciách, využívať primeranú slovnú zásobu 

 

 1. kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- využíva matematické a prírodovedné vedomosti a zručnosti na riešenie praktických  problémov

 • je schopný pýtať sa, hľadať a navrhovať rôzne riešenia problémov

 

c) kompetencie v oblasti IKT

- je schopný rozoznať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

- ovláda základy práce s PC, vie pracovať s multimédiami,

-  pozná riziká spojené s využívaním IKT

- vie vyhľadať a využiť informácie

 

d) kompetencie učiť sa učiť

- je schopný vyhľadať potrebné  informácie, zhodnotiť ich a využiť

- je tvorivý

 

e) kompetencie riešiť problémy

- vie pracovať  so svojimi emóciami

- má osvojené celoživotné pravidlá a zručnosti

 

f) kompetencie osobné, sociálne a občianske 

- pozná  svoje práva a povinnosti

- vie odhadnúť dôsledky svojho správania

- vie niesť zodpovednosť za svoje správanie, za svoje činy

- dokáže  chrániť svoje zdravie, správať sa v súlade so zásadami BOZP

- je si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu

 

g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje

- vie oceniť krásu prírodných a kultúrnych pamiatok, pozná dôvody, prečo ich treba chrániť

- je schopný objavovať, všímať si priestor, prejavovať záujem o spôsob a kultúru života ľudí vo svete

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku a rešpektuje vkus iných ľudí

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu – etiketu

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

6.  Začlenenie prierezových tém

 

             Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezovétémy, ktoré začleníme do jednotlivých predmetov vzhľadom na vhodnosť či aktuálnosť obsahu vyučovacích predmetov a  sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Prierezové témy realizujeme niekoľkými  formami – akointegrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov, alebo formuprojektu alebo ako kurz. Podmienkouúčinnosti prierezovej témy je použitie aktivizujúcich učebných metód.

Prierezová téma:                                                                                  ročník začlenenia:

Multikultúrna výchova                                                                           1. – 9. ročník

Mediálna výchova                                                                                  8. –  9.  ročník

Osobnostný a sociálny rozvoj                                                                 1. – 9. ročník

Environmentálna výchova                                                                      1. – 9. ročník

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke          1. – 4. ročník

Ochrana života a zdravia                                                                                    1. – 9. ročník

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti                                             7. – 9. ročník

 

            Okrem toho, prierezová téma  Ochrana života a zdravia je obsahom učiva účelového cvičenia, ktoré uskutočníme v októbri a júni  daného školského roku.

Prierezová téma Environmentálna výchova je najviac zabezpečovaná aktivitami koordinátora pre environmentálnu výchovu.

V treťom a šiestom ročníku žiaci absolvujú päťdňový plavecký výcvik a v siedmom ročníku päťdňový lyžiarsky výcvik.

 

 

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 

 


 

Vnútorný systém hodnotenia kvality školy zameriame na tri oblasti:

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

3. Hodnotenie školy

 

 1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

 

Hodnotiace portfólio žiaka bude mať každý žiak 1. a 5 ročníka. Bude obsahovať:

 

1. povinné práce (ako sa učím)

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov

- polročný projekt žiaka, hodnotený na základe najlepšieho osobného výkonu

2. voliteľné práce (čo ma baví, čo sa mi páči)

 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných a budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

 

 

Žiaci 1.a 2. ročníka budú počas celého školského roka hodnotení známkou. Na konci prvého i druhého polroku dostanú vysvedčenie v ktorom bude známkou zhodnotená dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností vzhľadom k školskému vzdelávaciemu programu.

Žiaci 5. a 6. ročníka budú okrem predmetov z oblastí  Človek a hodnoty, hodnotení známkou v zmysle školského zákona. Predmety v uvedených oblastiach budú na

vysvedčení hodnotené slovom absolvoval(a), neabsolvoval(a). Slovom neabsolvoval bude hodnotený žiak, ktorý bude oslobodený od daného predmetu, alebo má neospravedlnenú viac ako 50%-nú neúčasť na danom predmete.

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno-vyučovacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií zamestnancov, k motivácii pedagógov, aby sami sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a pracovné správanie a menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšovali kvalitu celej organizácie.

Jedenkrát ročne budú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových výsledkoch formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude impulzom pre jeho profesijný rozvoj a kariérny rast.

Systémy kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných :

 • pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
 • analýzou predpísaných písomných prác,
 • referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov,
 • vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží a predmetových olympiád,
 • vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní,
 • zhodnotením dosahovaných výchovno-vyučovacích výsledkov,
 • hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 • vyhodnocovaním plnenia činností zadaných nad rámec pracovných úloh
 •  

Cieľom pohovoru so zamestnancom je :

 • transparentné stanovenie individuálnych cieľov zamestnanca,
 • objektívne vyhodnotenie plnenia jeho individuálnych cieľov,
 • zhodnotenie úrovne jeho profesijného správania a rastu,
 • zváženie prínosu a podielu zamestnanca na výsledkoch školy,
 • návrh jeho ďalšieho rozvoja.

 

 

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov:

 1. Vedúci zamestnanec, priamy nadriadený podriadeného, hodnotí komplexom objektivizujúcich metód výsledky a kvalitu výkonu pedagogickej profesie a odbornej činnosti, mieru osvojenia a využívania profesijných kompetencií pedagogického a odborného zamestnanca jedenkrát ročne, najneskôr však do konca príslušného školského roka.
 2. Uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec hodnotí začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia.
 3. Hodnotenie podľa ods.  1 a 2 sa realizuje formou hodnotiaceho pohovoru.
 4. O hodnotení pedagogického a odborného zamestnanca (ďalej len zamestnanca) sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje:
  1. identifikačné údaje:
   • hodnoteného zamestnanca – meno a priezvisko, titul, osobné číslo, dátum narodenia, pracovná pozícia,
   • hodnotiteľa – meno a priezvisko, titul, funkcia,
   • hodnotiaceho pohovoru – dátum a miesto, účel hodnotenia, dátum posledného predchádzajúceho hodnotenia,
  2. vyhodnotenie:
   • pracovného výkonu v rámci plnenia pracovných úloh a splnenie uložených úloh,
   • pracovného výkonu nad rámec pracovných úloh,
   • pracovného správania,
  3. stanovisko hodnoteného,
  4. súhrnné stanovisko hodnotiteľa,
  5. dohodu o stanovení individuálnych pracovných cieľov v ďalšom profesijnom rozvoji,
  6. úlohy uložené do ďalšieho hodnotiaceho pohovoru,
  7. podpis hodnotiteľa a hodnoteného.
 5. Ak zamestnanec nesúhlasí s hodnotením:
  1. podľa ods. 2, uvedie to v stanovisku,
  2. podľa ods. 1, hodnotenie sa opäť preukázateľne prerokuje v prítomnosti zástupcu zamestnancov, v prípade opakovaného nesúhlasu sa k hodnotiacemu pohovoru prizýva ďalší , funkčne vyššie postavený a nadriadený.
 6. Písomný záznam z hodnotenia sa vyhotoví v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený do osobného spisu zamestnanca a podlieha legislatívnym normám o archivácii a druhý je určený pre zamestnanca.
 7. Hodnotiteľ je povinný:
  1. zachovať štruktúru a formálne náležitosti hodnotiaceho pohovoru,
  2. oboznámiť sa s pravidlami hodnotiaceho pohovoru a dodržiavať ich.
 8. Hodnotenie podľa ods. 1 a 2 je podkladom pre:
  1. rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,
  2. vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,
  3. odmeňovanie,

 

 1. Hodnotenie školy

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v štátnom i školskom vzdelávacom programe .

Monitorujeme pravidelne:

 • vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie
 • spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi
 • neohrozené prostredie, spolupatričnosť žiakov i učiteľov – klíma školy
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie - metódy a formy vyučovania
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, handicapovanými, nadanými, integrovanými žiakmi)
 • dosiahnuté výchovno – vzdelávacie výsledky
 • riadiaca činnosť v škole
 • úroveň výsledkov práce školy

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • školské portfólio ( triedne portfóliá)
 • kronika školy
 • dotazníky pre žiakov a rodičov
 • hodnotiace porady
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza

Triedne portfólio (moderná kronika triedy) – vytvára si ju trieda pod vedením triedneho učiteľa počas celého školského roka. Obsahuje napríklad:

 • symbol triedy
 • pravidlá správania v triede – napr. naše desatoro
 • rozdelenie služieb v triede
 • fotografie triedy, akcií
 • projekty, súťaže, turnaje a ich výsledky
 • rekordy triedy a podobne

Školské portfólio:

 • symbol – logo školy
 • morálny kódex školy
 • triedne portfóliá
 • kronika školy
 • zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov
 • zborník aktivít učiteľov - osvedčenia o vzdelávaní učiteľov
 • celoškolské projekty
 • akcie s rodičmi, spolupracujúcimi organizáciami
 • foto, video – dokumentácia akcií

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve veci:

 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení na zlepšenie.

Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je prerokovaná na pedagogickej rade, schvaľovaná školskou samosprávou – Radou rodičov, predkladaná na schválenie zriaďovateľovi – Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna. Zverejňujeme ju na webovej stránke školy, majú k nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť.

O situácii v škole sú rodičia pravidelne informovaní na webovej stránke školy:

www.zsbahon.edupage.org

Pedagógovia našej školy pravidelne prispievajú do obecných novín.

Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich žiakov, ale aj spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov.

 

  

 

Školský učebný plán

 

 

 V tejto časti ŠkVP  nasledujú rámcové učebné plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole. Pri posilnení predmetov z počtu voliteľných hodín sme vychádzali z našich skúseností, dlhodobo dosahovaných dobrých výsledkov, požiadaviek rodičov a koncepcie rozvoja školy.

ISCED1 , ISCED 2

           Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 

Štátny vzdelávací program + školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

8

1

6

2

6

2

6

2

 5

4

1

4

1

5

5

49

58

1. cudzí jazyk

 

1

 

1

3

3

 

3

 

3

 

3

3

3

21

23

2. cudzí jazyk

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

  4

  7

 

74

88

 

Príroda a spoločnosť

 

prírodoveda

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

 

 

 

 

 

3,5

5,5

vlastiveda

 

1

1

1

0,5

 

 

 

 

 

3

3,5

tvorba životného

prostredia

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

10

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

0,5

2

1

0,5

5

7

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

1

2

 

4

4,5

biológia

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

1,5

0,5

1

1

1

 

5,5

9

 

14,5

20,5

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

6

8

geografia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

0,5

5

7,5

občianska výchova

 

 

 

 

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

4

5

 

15

20,5

 

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

7,5

9

 

 

7,5

9

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

4

4

1

3

1

3

1

3,5

1,5

4

1

3,5

0,5

4

4

1

33

40

 

informatika

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

  2,5

   5

informatická výchova

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

3

4

 

 

38,5

49

 

Človek a  svet práce

 

 

 

 

 

pracovné vyučovanie

0

 

0

 

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

svet práce 

 

 

 

 

0

 

0

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

1

2

technika

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0

0,5

 

 

7

8,5

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0,5

7

8,5

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

 

15

18

 

Zdravie a pohyb

telesná výchova

(dopr. výchova – prierezová téma)

 

2

 

 

2

 

 

2

1

 

2

1

 

2

 

 

2

 

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

18

23

 

18

23

Spolu povinná časť Št. VP

 

 

17

 

 

18

 

20

 

21

 

21

 

 

23

 

24

 

24

 

24

 

192

 

 

Voliteľné hodiny Šk. VP

 

 

5

 

 

5

 

5

 

5

 

6

 

6

 

6

 

 

6

 

6

 

  50

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

 

22

 

 

23

 

 

25

 

26

 

27

 

 

29

 

30

 

 

30

 

30

 

242

 

Voliteľné predmety:

 

 • Práca s informáciami a komunikácia ( alebo učíme sa učiť)
 • Výchova k rodičovstvu a etike intímnych vzťahov
 • Regionálna výchova
 • Cvičenia z estetickej výchovy
 • Výtvarné spracovanie materiálu
 • Spoločenská výchova
 • Spotrebiteľská výchova
 • Geografia cestovného ruchu
 • Mediálna výchova