Informácia-verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Základná škola s MŠ, Ul. 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná postupovať podľa tohto zákona.

 

Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013  - POČAS PRECHODNÉHO OBDOBIA

 

                                                        Verejný obstarávateľ        

 

Postup podľa § 9 ods. 9

Postup zadávania podlimitnej zákazky

Nadlimitná

zákazka

Tovar (okrem potravín)

Služba

< 20 000 eur

≥ 20 000 eur

< 130 000 eur

< 200 000 eur

≥ 130 000 eur

≥ 200 000 eur

Práca

< 30 000 eur

≥ 30 000 eur

< 5 000 000 eur

≥ 5 000 000 eur

Potraviny

< 40 000 eur

≥ 40 000 eur

< 130 000 eur

< 200 000 eur

≥ 130 000 eur

≥ 200 000 eur

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria